ഗോസംരക്ഷണം വെറും പ്രഹസനം: പശുക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൊല്ലുന്നത് ബിജെപി, തെളിവുകള്‍ പുറത്ത്

ഗോ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടഹത്യവരെ നടത്തുന്ന ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കന്നുകാലികള്‍ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന്