പാര്‍ട്ടികോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിപ്പിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി: സംഘാടകസമിതി

കൊല്ലം: കൊല്ലത്തുനനടന്ന സിപിഐയുടെ 23-ാം കോണ്‍ഗ്രസ് വമ്പിച്ച വിജയമാക്കിത്തീര്‍ക്കാന്‍ സഹായിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും സംഘാടകസമിതി