റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (റെറ) നിയമത്തിൽ പൊളിച്ചെഴുത്ത് വേണമെന്ന് ക്രെഡായ്

ഓരോ സംസ്‌ഥാനങ്ങളിലെയും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വേണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും