സംസ്ഥാനത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ വന്നശേഷം സ്വീകരിച്ച ശക്തവും നിഷ്പക്ഷവുമായ നടപടികള്‍ മൂലം