കാടിന്റെ കരളറിഞ്ഞ്, കാട്ട്‌ച്ചെത്തവും ‘കാടകവും’ വേദി പിടിച്ചടക്കി

വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതി ഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ‘കാട്ട്‌ച്ചെത്തം’ ‘സംസ്‌കൃതി‘യുടെ

17ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവധി

തിരുവനന്തപുരം: മഹാനവമിയോടനുബന്ധിച്ച് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും 17 ന് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന്