കേരള പൊലീസിന്റെ സെെബര്‍ ‍ഡോമിന് ’ ഇലെറ്റ്സ് അവാര്‍ഡ് ഓഫ് എക്സലന്‍സ് ‘; ഏറ്റവും മികച്ച സെെബര്‍ സുരക്ഷാ സംരംഭം

ഇലെറ്റ്സ് ടെക്നോ മീഡിയയുടെ 2020ലെ ഇലെറ്റ്സ് അവാര്‍ഡ് ഓഫ് എക്സലന്‍സ് കേരള പൊലീസിന്റെ