കൈകാലുകൾ തുണി കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച്, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം; ടാറ്റൂവിൽ തുമ്പ് തേടി പൊലീസ്

പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഹൈദരാബാദിലെ തടാകത്തിൽ ഒഴുകി