കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഗ്യാരന്റി ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കട പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുമോ

ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കിങ് വ്യവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി അഭിമുഖീകരിച്ചുവരുന്ന ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നമാണ്, നിഷ്ക്രിയാസ്തി