പുതിയ രോഗികള്‍ കുറയുന്നു; ജാഗ്രതയിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ചയുണ്ടാകരുത്: മുഖ്യമന്ത്രി

പുതുതായി കോവിഡ്‌ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത്‌ ആശ്വാസകരമാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഇതുവരെ പാലിച്ചുവന്ന ജാഗ്രതയിൽ