പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി സൈനികർക്കുള്ള ചികിത്സാ കേന്ദ്രം പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയതാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിരോധ