തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കി ട്രംപ്

അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കി ട്രംപ്. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായ