തണല്‍മരങ്ങള്‍ വെട്ടിവീഴ്ത്തി: പക്ഷികള്‍ക്ക് കൂട്ടക്കുരുതി 

മരം മുറിച്ചതോടെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷികള്‍ പൊന്നാനി: തണല്‍മരങ്ങള്‍ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ നീര്‍പ്പക്ഷികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ