കശ്മീർ: എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെയും വിട്ടയക്കണം

ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതുമായ മറ്റൊരു നടപടിയായിരുന്നു കശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ