കച്ചവടം നടത്തിവന്നത് വൃത്തിയില്ലാതെ; പഴക്കം ചെന്ന ഇറച്ചിയും ഐസ്‍ക്രീമും; ദിലീപ് പെട്ടു

താര പ്രൗഢി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കച്ചവടം തകൃതിയായി നടത്തിവന്നിരുന്ന ദിലീപിന്റെ കടയ്ക്ക്