പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ പുതിയ കാൽവെപ്പ്; കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ ‘ഈസി കെയർ’ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ പുതിയ കാൽവെപ്പുമായി കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ആസ്റ്റർ മിംസ്