ശുദ്ധമായ പാലുത്പാദനത്തിന് കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കണം: മന്ത്രി കെ. രാജു

കൊച്ചി: ശുദ്ധമായ പാലുത്പാദനത്തിനായി കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്ന് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി