‍ഡിജിറ്റല്‍ സ്ട്രൈക്ക്; ടിക്‌ടോക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 59 ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ചു

ടിക്‌ടോക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 59 ആപ്പുകള്‍ നിരോധിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ സ്ട്രൈക്ക്. രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക്