കോവിഡ് വകഭേദങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറും; വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമല്ലാതാകാനും സാധ്യത

മാറിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമല്ലാതാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിതിആയോഗ് അംഗം ഡോ.വി കെ