ഡ്രൈവിങ്ങ് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ പറയും; ഫീസ് നിശ്ചയിക്കാനും ഇടപെടല്‍

ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളുകളുടെ ഫീസ് ഏകീകരിക്കാനും പഠനനിലവാരം നിശ്ചയിക്കാനും സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു. അപകടമുണ്ടാക്കാത്ത നല്ല