യുണിക് തണ്ടപ്പേർ നടപ്പിലാക്കും: മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ

ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അനന്ത സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി റവന്യു വകുപ്പിനെ ജനോപകാരപ്രദമായി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി

ഭൂപരിഷ്കരണനിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് അച്യുതമേനോൻ സർക്കാർ: മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരൻ

തിരുവനന്തപുരം: സമഗ്രഭൂപരിഷ്കരണനിയമം പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കിയത് സി അച്യുതമേനോൻ സർക്കാരായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ