ഇ ഗോപാലകൃഷ്ണമേനോൻ ജന്മശതാബ്ദിയും ഭൂപരിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ പിന്നിട്ട അമ്പതു വർഷവും

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ഇ ഗോപാലകൃഷ്ണമേനോന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം, ഒളിവിലിരുന്ന് നേരിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ്