തീവ്ര കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ആവര്‍ത്തിക്കും; മുന്നറിയിപ്പുുമായി ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയം

ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമായുള്ള അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയം