സോമെസെറ്റിൽ ഭൂചലനം

ലണ്ടൻ: സോമസെറ്റിൽ ഭൂചലനമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 3.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ