സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം പിടിമുറുക്കുന്നു ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വെട്ടികുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഫണ്ട്

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്; സഞ്ജയ് കിർലോസ്കർ

കൊച്ചി: രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അത്കൊണ്ട് തന്നെ