ദീര്‍ഘവീഷണത്തോടെയുള്ള നടപടികള്‍ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും കേരളത്തെ രക്ഷിച്ചു; ധനമന്ത്രി

കോവിഡ് മഹാമാരിയും മറ്റ് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും സംസ്‌ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ബാധിച്ചുവെന്ന്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക