കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കണം; സുപ്രീംകോടതി

കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര‑സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക്

ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധസംഘം രണ്ടാം ഘട്ടം കേരളത്തിൽ

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ടാ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാംഘട്ടം വിദഗ്ദസംഘം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി.