ഫെയിം: സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുത ബസ്സുകള്‍ക്കും ചാര്‍ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും അനുമതി

ഫെയിം പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ കേരളമുള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 670 പുതിയ വൈദ്യുത ബസ്സുകള്‍ക്കും 241