ട്രെയിനിന് മുകളിലൂടെ സാഹസികമായി നടക്കാന്‍ ശ്രമം: യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

ട്രെയിനിന് മുകളിലൂടെ സാഹസികമായി നടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഘട്‌കോപര്‍