വൈദ്യുതി ഉപഭോക്തൃ അവകാശ നിയമം 2020 ന്റെ കരട് രൂപത്തിന് കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രാലയം രൂപം നൽകി; വ്യവസ്ഥകള്‍ ഇങ്ങനെ

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി, വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി ഉപഭോക്തൃ അവകാശനിയമം