അട്ടപ്പാടിയില്‍ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഊര് മൂപ്പന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

അട്ടപ്പാടിയില്‍ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഊര് മൂപ്പന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അട്ടപ്പാടി- വണ്ണാന്തറ ആദിവാസി ഊരിന്റെ