ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ മാറിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയ റോഡുകള്‍ തുറക്കും; നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകും

തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളിലെ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക് ഡൗണ്‍ ഒഴിവാക്കിയതോടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍