സംസ്ഥാനത്ത്‌ മഴ കനക്കുന്നു: ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം

സംസ്ഥാനത്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ