മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും ഊര്‍ജ്ജം സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റിനുള്ള ടെന്റര്‍ വിളിയ്ക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളം നേരിടുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്‌നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുന്ന മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും ഊര്‍ജ്ജം

ഊര്‍ജ്ജം കാത്തുകൊള്ളണേ…

ഗിഫു മേലാറ്റൂര്‍ ‘ഉയിരാണ് ഊര്‍ജ്ജം’ എന്നറിയാമോ?ജലക്ഷാമം,ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, പവര്‍കട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇന്ന്