കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കള്‍ക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്ത് 3247 സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു :മന്ത്രി പി രാജീവ്

പുതിയ സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും 3247 സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട

ആത്മനിർഭർ പാക്കേജ്: ചെറുകിട- ഇടത്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു

കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് മോഡി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആത്മനിർഭർ