ആത്മനിർഭർ പാക്കേജ്: ചെറുകിട- ഇടത്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു

കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് മോഡി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആത്മനിർഭർ