പാന്റിനുളളിലേക്ക് കയറിയത് വിഷ പാമ്പ്, പേടിച്ച് വിറച്ച് യുവാവ് കഴിഞ്ഞത് മണിക്കൂറുകള്‍

ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ പാന്റിനുളളിലേക്ക് വിഷ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയില്‍