പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത നിർണ്ണയ ചട്ടങ്ങൾ 2020; സമയപരിധി ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ ദീർഘിപ്പിക്കണം: ബിനോയ് വിശ്വം എംപി

പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത നിർണ്ണയ ചട്ടങ്ങൾ 2020 നുമേൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി