വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ മുഖത്ത് തുപ്പിയ കണ്ടക്ടര്‍ അറസ്റ്റില്‍

പിറവം: വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ മുഖത്ത് തുപ്പിയ കണ്ടക്ടര്‍ അറസ്റ്റില്‍. സ്റ്റോപ്പില്‍ നിര്‍ത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്‍റെ പേരിലാണ്