കിളിമഞ്ചാരോയില്‍ കാലുറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ യുവത്വം

പതിനേഴുകാരിയായ ശിവാങ്കി പതക് പ്രതിബന്ധങ്ങളിലും തടസ്സങ്ങളിലും തളരാറില്ല. തന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് ചിറകുവിരിച്ച് പറക്കാനൊരുങ്ങിയ