ഉത്തരക്കടലാസ് കാണാതായ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് പരമാവധി മാര്‍ക്ക് നല്‍കി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി

ഉത്തരക്കടലാസ് കാണാതായ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് പരമാവധി മാര്‍ക്ക് നല്‍കി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി കേരള