പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

ഇന്ന് മുതൽ 23 വരെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും (തിയറി, പ്രാക്ടിക്കൽ

സിബിഎസ്ഇ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകൾക്കുള്ള പുതിയ മാര്‍ഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറങ്ങി

സിബിഎസ്ഇ പുതിയ 2021–2022 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തിലെ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള മാര്‍ഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറങ്ങി.