പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥകള്‍ക്ക് ചിത്രഭാഷ്യവുമായി ആറംഗസംഘം; ചിത്രപ്രദര്‍ശനം ട്രേയ്‌സ് തുടരുന്നു

പ്രകൃതിയെ മാറ്റിനിര്‍ത്തിയൊരു ജീവിതചക്രം വെറും സാങ്കല്‍പ്പികം മാത്രമാണെന്ന് അടിവരയിട്ട് ചിത്രപ്രദര്‍ശനം ‘ട്രേയ്‌സ്’ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.

കൗതുകമായി മീന്‍ കമ്മല്‍: കടലറിവുകളുടെ വിസ്മയകാഴ്ചകള്‍ തുറന്നിട്ട് കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം

ആഴക്കടലിന്റെ അറിയാകാഴ്ചകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആര്‍ഐ). 73ാം സ്ഥാപകദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്