അന്ന് PPEകിറ്റിനുള്ളിലൂടെ എന്റെ ആർത്തവ രക്തം സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകി, കോവിഡ്‌ ഐ.സി.യുവിലെ ഡോക്ടറിന്റെ കുറിപ്പ്‌ വൈറലാവുന്നു

‘എന്റെ ആർത്തവരക്തം അന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകി. അതിനെ തടയാൻ എന്റെ കാലുകൾക്കിടയിൽ അന്ന്

വീട്ടമ്മമാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് മികച്ച വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്തിനിക് ക്യൂസിൻ

തിരുവനന്തപുരം: വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന വീട്ടമ്മമാരുടെ കൈപ്പുണ്യം.അവരുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ കൊതിയൂറുന്ന രുചി.ഇതെല്ലാം