കോവിഡ്‌ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർ 2 മാസത്തേക്ക്‌ ആ ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണോ? സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കി ഡോക്ടർ

കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞത് 2 മാസത്തേക്ക് മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സാമൂഹ