ഫായിസിന്റെ വരികൾ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയത് എന്റെ പരസ്യ വാചകത്തെ: അനീസ് സലിം

കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി ഫായിസിന്റെ വരികള്‍ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയത് താൻ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് മില്‍മയ്ക്ക് വേണ്ടിയെഴുതിയ