സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളോടെ കര്‍ഷകസഭകളും ഞാറ്റുവേല ചന്തകളും നടത്തും: കൃഷി മന്ത്രി

കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രത്യേക കര്‍ഷക സഭകളും ഞാറ്റുവേല ചന്തകളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ നടത്തുമെന്ന്