രാജ്യത്തെ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരു വയസ്; ഭരണകൂടഭീകരതയ്ക്കെതിരെ 27 ഭാരത് ബന്ദ്

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക കരിനിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രാജ്യത്തെ കര്‍ഷകര്‍ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരു വര്‍ഷമാകുന്നു.

ചർച്ചയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ക്ഷണത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഏഴംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ച് കർഷക സംഘടനകൾ

ചർച്ചയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ക്ഷണത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഏഴംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ച് കർഷക സംഘടനകൾ. പ്രത്യേക

കാർഷിക സമരത്തിന് പിന്തുണ; രാജ്യം സമ്മാനിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകുമെന്നറിയിച്ച് കായിക താരങ്ങൾ

കാർഷിക സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യം സമ്മാനിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾ തിരികെ നൽകുമെന്നറിയിച്ച് കായിക