കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം; മരിച്ചവരുടെ കണക്കുകളില്ലെന്ന കേന്ദ്ര നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധം

കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൂന്ന് കാര്‍ഷിക കരിനിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ എട്ട് മാസത്തിലധികമായി തുടരുന്ന കര്‍ഷക സമരത്തിനിടെ മരിച്ചവരുടെ