അലങ്കാരപ്പണികൾ ഇനി മുള കൊണ്ടാവാം: ശ്രദ്ധേയമായി സരസ് മേളയിലെ മുള വിസ്മയം

കണ്ണൂര്‍: പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടിന് മോടികൂട്ടുന്നത് ഇനി നിർത്താം. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന

‘കായൽ മുരിങ്ങ’ മേളയിലെ താരം, സിഎംഎഫ്ആർഐ ഭക്ഷ്യ‑മത്സ്യ‑കാർഷിക മേള ഇന്ന് സമാപിക്കും

കൊച്ചി: ആദ്യമൊന്ന് പകച്ചെങ്കിലും, ഔഷധഗുണത്തെ കുറിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ കായൽ മുരിങ്ങ (ഓയിസ്റ്റർ) ജീവനോടെ കഴിക്കാൻ