വാട്ട്സാപ്പ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്ത, പുതിയ ഫീച്ചറിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ വാട്സാപ്പിന്റെ വെബ് പോർട്ടലിൽ നിന്നും ചോർന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യക്കാരനായ