കേന്ദ്രത്തിന്റെ പാക്കേജ് വൈകുന്നു; സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ കേരളം കടമെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ രൂക്ഷമായിരിക്കെ കേരളം വീണ്ടും കടമെടുക്കും. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച 1276